banner
  بازاریابی و فروش  پیش فروش خودروها

 روش فروش
پیش پرداخت
(ریال)
اسفند 92
فروردین 93
مابقی زمان تحویل
تحویل
سود مشارکت
چند مرحله ای
400,000,000
150,000,000
------
به قیمت روز
از اسفند 92
------
مشارکتی
300,000,000
150,000,000
100,000,000
به قیمت روز
از اردیبهشت 93
19%
لیزینگی
200,000,000
-----
------
به قیمت روز
از اردیبهشت 93
19%


  • در روش لیزینگی تا سقف 400,000,000  ریال وام به عنوان تسهیلات در نظر گرفته شده است
  • بیمه شخص ثالث و هزینه شماره گذاری در زمان تحویل به عهده شرکت می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مشتری است.


روش فروش
پیش پرداخت
(ریال)
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
مابقی زمان تحویل
تحویل
سود مشارکت
نقدی
940,000,000
-----
----
----
قطعی
از اسفند 92
----
چند مرحله ای
500,000,000
-----
200,000,000
240,000,000
قطعی
از اردیبهشت 93
----
مشارکتی
500,000,000
150,000,000
----
150,000,000
به قیمت روز
از خرداد 93
19%
 لیزینگی 350,000,000  -----
---- 
 ---- به قیمت روز
از اردیبهشت 93
19%


  •  خودروهای تحویلی G5 با پلاک 93 می باشد .
  • در روش لیزینگی تا سقف 550,000,000 ریال وام به عنوان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
  • بیمه شخص ثالث و هزینه شماره گذاری در زمان تحویل به عهده شرکت می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مشتری است.
           
روش فروش
پیش پرداخت
(ریال)
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
 خرداد93
مابقی زمان تحویل
تحویل
سود مشارکت
نقدی
345,000,000
-----
----
----
 ----
قطعی
از اسفند 92
----
چند مرحله ای
150,000,000
100,000,000
----
95,000,000
 ----
قطعی
از اردیبهشت 93
----
مشارکتی
80,000,000
80,000,000
80,000,000
----
 80,000,000
به قیمت روز
از تیر 93
19%
 لیزینگی  140,000,000  -----
---- 
 ----  ----  به قیمت روز
 از تیر 93
19% 


  • در روش لیزینگی تا سقف 200,000,000 ریال وام به عنوان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
  • بیمه شخص ثالث و هزینه شماره گذاری در زمان تحویل به عهده شرکت می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مشتری است.